RYCHLOST
DORUČENÍ
PRAVIDELNÉ
ZÁSILKY
MONITOROVÁNÍ
ZÁSILKY

Obchodní podmínky

1.VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Základní pojmy:

Příkazce – fyzická nebo právnická osoba,které zasilatel poskytuje na základě její objednávky přepravní služby,tj.zejména pro ni zajišťuje přepravu zásilky nebo zásilek z místa odeslání na místo doručení.

Zasilatel – Lerox Corporation spol. s r.o., IČ 04464524,se sídlem Radlická 112/22 Praha 5

Odesílatel – fyzická nebo právnická osoba,od níž je zásilka odeslána.Odesílatel je osoba,která může ale nemusí být totožná s příkazcem.Odesílatel není ve smluvním vztahu se zasilatelem v případě,že jde o osobu odlišnou od příkazce, v takovém případě je odesilatel určen objednávkou příkazce.

Zásilka

1.Zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě,který má v souladu s těmito“podmínkami“ zasilatel povinnost dopravit příjemci.
2. Zásilka musí být řádně zabalena tak,aby byla chráněna proti ztrátě či poškození,a aby nemohla poškodit jiné zásilky,popřípadě dopravní prostředek.
3.Zásilka musí být opatřena adresou odesílatele či příjemce a také zabezpečena obalem proti poškození nebo jinému znehodnocení s ohledem na způsob přepravy.Označení musí být úplné a čitelné.
4.Zasilatel má právo zásilku vyloučit z přepravy,Příkazce bude neprodleně o vyloučení informován.

Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi příkazcem a zasilatelem vzniká okamžikem:
1.kdy zasilatel potvrdí objednávku příkazce na doručení jednotlivé zásilky.Potvrdit přijetí zásilky může telefonicky při tel.objednávce,el.poštou nebo v objednávkovém formuláři na svém webu.Kde příkazce svou objednávku přepravy má možnost sledovat.
2. kdy zasílatel vyplní,potvrdí a doručí potvrzení o registraci,či smlouvě o přepravě.Na základě toho je příkazci přiděleno zákaznické číslo a může čerpat služby a bezhotovostní platbu za služby.
3. Objednáním služby podle ceníku služeb u zasilatele vyjadřuje příkazce souhlas s těmito „podmínkami“

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1 Provozovatel informuje zákazníka o tom, že ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) ZOOÚ je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka nezbytné pro poskytnutí služeb, a to za účelem poskytnutí služeb. Jedná se především o osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
2.2 Osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má zasílatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s ZOOÚ, v klientském registru provozovatele, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, jakož i další činnosti nezbytné pro poskytnutí služeb.
2.3 Provozovatel bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Provozovatel dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.
2.4 Zákazník dále bere na vědomí, že obsah jeho telefonických hovorů na lince či linkách zákaznického servisu provozovatele může být nahráván ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) ZOOÚ i bez jeho souhlasu v rozsahu nezbytném pro sjednání či plnění dílčích ujednání ve vztahu k plnění práv a povinností ze smlouvy.
2.5 Požádá-li zákazník provozovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel povinen v souladu s ZOOÚ mu informaci bez zbytečného odkladu předat, a pokud zákazník zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných provozovatelem, je oprávněn žádat, aby provozovatel provedl opravu.
2.6 Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu s ZOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
2.6.1 požádat provozovatele o vysvětlení,
2.6.2 požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li požadavek zákazníka shledán oprávněným, provozovatel neprodleně odstraní závadný stav.
2.7 Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba trvání smluvního vztahu – smlouvy mezi zákazníkem a provozovatelem a následné období dalších pěti (5) let od okamžiku ukončení (tj. včetně splnění) veškerých práv a povinností zákazníka ze smlouvy.

3 ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB A PŘÍJEMCŮ
3.1 Zákazník bere na vědomí, že provozovatel zpřístupňuje osobní údaje zákazníka a osobní údaje třetích osob předané zákazníkem provozovateli, zejména osobní údaje odesílatele či příjemce zásilky v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e‑mailová adresa ("osobní údaje třetích osob") v souvislosti s plněním práv a povinností provozovatele ze smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro a za účelem splnění práv a povinností provozovatele ze smlouvy, smluvním partnerům provozovatele, kteří pro provozovatele zajišťují dílčí úkony služby.
3.2 Zákazník akceptací prohlašuje, že osobní údaje třetích osob získal v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a splnil veškeré povinnosti zákona o ochraně osobních údajů tak, aby tyto údaje mohl předat provozovateli a provozovatel tak mohl řádně plnit svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy.
3.3 Provozovatel je oprávněn a bude zpracovávat osobní údaje třetích osob za účelem a v rozsahu uvedeném v článku 3.1 těchto OP a maximálně po dobu uvedenou v článku 2.7 těchto OP, přičemž tam uvedená doba je pro účely tohoto ustanovení dobou trvání ujednání - smlouvy o zpracování osobních údajů třetích osob mezi provozovatelem a zákazníkem.
3.4 Zpracování osobních údajů třetích osob bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, to vše za účelem poskytnutí služeb. Prostředky zpracování osobních údajů třetích osob budou automatizované a manuální.
3.5 Provozovatel bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů třetích osob proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Provozovatel dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje třetích osob, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů třetích osob.

4 SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
4.1 Zákazník uzavřením smlouvy (akceptací těchto OP) uděluje provozovateli souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů zákazníka v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které provozovatel obdržel v souvislosti se svojí obchodní činností, a to za účelem, aby provozovatel zákazníka informoval o novinkách v oblastech, ve kterých provozovatel poskytuje služby či o nabídkách nových služeb provozovatele. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně i manuálně a bude jej provádět provozovatel. Zákazník uzavřením smlouvy (akceptací těchto OP) dále uděluje provozovateli ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s tím, aby mu elektronickými prostředky komunikace byla na jeho e-mailovou adresu zasílána obchodní sdělení provozovatele. Udělení souhlasů je ze strany zákazníka dobrovolné.
4.2 Pokud si zákazník nepřeje udělit souhlasy v článku 4.1, lze tak učinit jakoukoli formou vzájemné komunikace, nejlépe zasláním e-mailové zprávy na adresu lerox@lerox.cz kdy postačí do předmětu zprávy uvést "nesouhlasím" a do těla zprávy zadat údaj či údaje, podle kterých bude možné zákazníka identifikovat. Pokud tak zákazník neučiní do pěti (5) pracovních dnů od uzavření smlouvy, bude provozovatel považovat souhlas zákazníka ve smyslu článku 24.1 za udělený, a to do odvolání.
4.3 Zákazník může svůj souhlas v článku 4.1 kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu lerox@lerox.cz kdy postačí do předmětu zprávy uvést "nesouhlasím" a do těla zprávy zadat údaj či údaje, podle kterých bude možné zákazníka identifikovat.
4.4 Zákazník bere na vědomí, že vyřazení elektronického kontaktu z databáze provozovatele pro zasílání obchodních sdělení může s ohledem na technické aspekty trvat až dva (2) týdny.

5.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
1.Zasilatel je povinnen uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se druhu zásilek,jejich počtu či místě doručení.
2. Veškeré právní kroky mezi zasilatelem a příkazcem se řídí českým právním řádem.

Novinky